Dievo Gailestingumo Galybė Mūsų Gyvenime

**Šios Dienos Šventojo Rašto Tema: Dievo Gailestingumas ir Mūsų Kasdienis Gyvenimas**

Šiandienos Šventojo Rašto skaitiniai mus giliai kviečia apmąstyti Dievo gailestingumą ir Jo meilę. Tai nuostabi proga sustoti ir pagalvoti, kaip šie dieviškieji žodžiai gali mums padėti kasdieniniame gyvenime.

**Pirmasis skaitinys: Išėjimo knyga 34:6-7**

Viešpats praėjo pro Mozę ir jis išgirdo šiuos žodžius: „Viešpats, Viešpats! Gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykčiams, gausus gerumo ir tiesos! Jis ištikimai myli tūkstančius kartų, atleidžia kaltę, nusižengimus ir nuodėmę, bet neatleidžia kalties nei laiko nekaltu kaltinamojo.”

Šiame skaitinyje Mozė susitinka su Dievu, kuris atskleidžia save kaip gailestingą ir maloningą. Tai nuostabus priminimas, kad Dievas visada trokšta atleisti mūsų nuodėmes ir suteikti mums naują pradžią. Jo gailestingumas yra beribis ir nuolatinis.

**Svarbi pamoka**: Šis skaitinys mus moko, kad turime pasitikėti Dievo gailestingumu ir stengtis jį perkelti į savo gyvenimus. Kaip dažnai mes praleidžiame progą būti gailestingais kitiems? Kasdien turime stengtis būti atlaidžiais, suprasti kitų klaidas ir padėti jiems atkurti savo gyvenimus. Skaitydami šį Dievo atskleidimą, galime geriau suvokti, kad mūsų kelias į šventumą yra taip pat kelias į atlaidumą ir gailestingumą.

**Citata apmąstymui**: „Palaiminti gailestingieji, nes jie susilauks gailestingumo.“ (Mato 5:7)

**Antrasis skaitinys: Efeziečiams 2:4-5**

„Bet Dievas, būdamas gausus gailestingumo, dėl didelės meilės, kuria mus mylėjo, ir kai buvome mirę per savo nusikaltimus, atgaivino mus su Kristumi, – esate išgelbėti malone.“

Antrasis skaitinys mums primena apie didžiulę Dievo meilę, parodytą per Jėzų Kristų. Nepaisant mūsų nuodėmių, Dievas mus myli. Per Jėzaus auką mes esame išgelbėti ir kviečiami į naują gyvenimą.

**Svarbi pamoka**: Šis skaitinys atskleidžia ne tik Dievo meilės dydį, bet ir Jo sugebėjimą keisti mūsų gyvenimus. Net kai esame nusidėjėliai, Dievas suteikia mums galimybę atgaivinti savo sielas. Kasdieniniame gyvenime turėtume prisiminti, kad savo pačių pastangomis ir nuolankumu galime atsinaujinti bei siekti geresnės, šventesnės ateities.

**Citata apmąstymui**: „Nes tu, Viešpatie, esi geras ir pasiruošęs atleisti; esi gausus gailestingumo visiems, kurie tavęs šaukiasi.“ (Psalmių 86:5)

**Evangelija pagal Matą 18:21-35**

Petras priėjo prie Jėzaus ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kuris nusidėjo prieš mane? Ar iki septynių kartų?“ Jėzus jam atsakė: „Nesakau tau, kad iki septynių kartų, bet iki septyniasdešimt septynių kartų.“

Šioje Evangelijos dalyje Jėzus mums parodo, kad Dievo gailestingumas neturi ribų. Jei mes norime būti Jo sekėjais, turime būti pasirengę atleisti kitiems be apribojimų. Tai ne tik teisinės normos klausimas, bet ir mylinčio, gailestingo širdies atspindys.

**Svarbi pamoka**: Kasdien susiduriame su įvairiomis situacijomis, kai esame kviečiami atleisti. Tai gali būti mūsų artimieji, draugai ar net visai nepažįstami žmonės. Dievo gailestingumas moko mus, kad turime būti atlaidūs ir suprantantys. Tai ypač svarbu mūsų šeimose ir bendruomenėse, kur svarbiausia yra meilė vienas kitam ir atlaidumas.

**Citata apmąstymui**: „Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.“ (Mato 6:12)

**Praktinės gyvenimo pamokos**

Šių Šventojo Rašto skaitinių pagrindu mums kyla keletas svarbių pamokų, kurias galime taikyti savo kasdieniniame gyvenime:

1. **Pasitikėjimas Dievo gailestingumu.** Kasdien prisiminkime, kad Dievas visada atleidžia ir yra pasiruošęs mus priimti atgal į savo meilės glėbį.

2. **Gailestingumas kitiems.** Stenkitės atleisti kitiems, kaip Dievas atleidžia mums. Suvokdami savo pačių trūkumus ir besimokydami iš jų, galėsime geriau suprasti ir kitus.

3. **Nauja pradžia.** Nesvarbu, kiek kartų mes suklumpame, Dievas mus kviečia kelti galvą ir stengtis vėl bei vėl.

4. **Evangeliškas gailestingumas.** Tegu jūsų širdis būna gailestinga ir pasiruošusi atleisti kiekvienam, net ir tiems, kurie mus skaudino.

Baigdamas kviečiu visus maldai ir apmąstymams. Tebūna Dievo gailestingumo šviesa mūsų kasdienio gyvenimo vadovu, rodydama mums kelią į ramybę, meilę ir atlaidumą.

Palaimintas tebūna Viešpats, gailestingas ir mylintis! Amen.