Dievo Meilės Gyvenimas: Kasdienybės Įkvepimas

**Šios dienos Šventojo Rašto tema: Dievo meilės gyvenimas mūsų kasdienybėje**

Šiandien, brangieji skaitytojai, norėčiau pakviesti jus į gilų ir prasmingą kelionę per Šventojo Rašto puslapius, ieškant didžiosios Dievo meilės mūsų kasdieniniame gyvenime. Ši tema ne tik mus skatina permąstyti mūsų santykį su Dievu, bet ir moko, kaip tą meilę įgyvendinti realybėje.

**Pirmasis skaitinys: 1 Jono 4:7-12**

„Mylimieji, mylėkime vienas kitą, nes meilė yra iš Dievo. Ir kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. Štai kaip pasireiškė Dievo meilė tarp mūsų: Dievas atsiuntė savo viengimį Sūnų į pasaulį, kad mes gyventume per Jį.“

Šis skaitinys nepaprastai reikšmingas, nes jame Jonas primena mums, kad Dievas yra meilė, ir kiekvienas, kuris myli, yra Dievo vaikas. Tai iš esmės atspindi krikščioniškojo gyvenimo šerdį — būti Dievo meilės veidrodžiais šioje žemėje. Mes turime meilę, nes pirmiausia mūsų mylėjo Dievas. Tai ne teorinė koncepcija, bet realus kasdienis įsipareigojimas. Kiekvienas mūsų veiksmas turi būti pasireiškiantis meilės dvasia, nes tik taip galime būti tikri Kristaus sekėjai.

**Antrasis skaitinys: Apaštalų darbai 2:42-47**

„Jie atkakliai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldų. … Kiekvieną dieną jie ištvermingai ir vieningai būdavo šventovėje, laužydavo duoną savo namuose ir su džiaugsmu bei paprastumu bendraudavo. Girdavo Dievą ir turėjo malonę visos tautos akyse. Viešpats kasdien pridėdavo prie jų tų, kurie buvo išganyti.“

Šis skaitinys primena mums pirmųjų krikščionių gyvenimą, jų bendruomeniškumą ir nuolatinę maldą. Bendruomeninis gyvenimas yra esminė krikščioniškos egzistencijos dalis. Mes esame pašaukti ne tik būti vieni su Dievu, bet ir būti kartu, delimis bendruomenėje, remti vieni kitus, dalintis tuo, ką turime. Šiandien mes galime rasti įkvėpimo apaštalų pavyzdyje: atkaklumas, vienybė, paprastumas ir džiaugsmas yra tie akmenys, kurie turi būti mūsų tikėjimo pamate.

**Evangelija pagal Joną 15:9-17**

„Kaip mane mylėjo Tėvas, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip ir aš laikiausi savo Tėvo įsakymų ir pasilieku Jo meilėje. Aš jums tai pasakiau, kad mano džiaugsmas būtų jumyse ir jūsų džiaugsmas būtų tobulas. Tai mano įsakymas: mylėkite vieni kitus, kaip aš jus mylėjau.“

Krikščionybės esmė yra meilė. Jėzus skatina mus laikytis Jo įsakymų, o svarbiausias įsakymas yra mylėti vieni kitus. Mes turime sekti Jo pavyzdžiu ir siekti tokios gilios meilės, kuria Jėzus myli mus. Tai nėra lengvas uždavinys, tačiau per maldą, bažnyčios bendruomenę ir nuolatinę Dievo malonę mes galime augti šioje meilėje.

**Kaip taikyti Dievo meilę mūsų kasdieniniame gyvenime?**

Šios dienos skaitiniai kviečia mus į veiksmingą ir dinamišką tikėjimą. Pateikiu kelis konkrečius pasiūlymus, kaip galime įgyvendinti šį kvietimą mūsų kasdienybėje:

1. **Malda ir refleksija**: Pradėkime ir užbaikime savo dieną maldoje. Prašykime Dievo pagalbos, kad galėtume mylėti tiek Jį, tiek savo artimą. Reflektuokime, kaip šiandien mums sekėsi būti meilės veidrodžiais.

2. **Geri darbai**: Ieškokime galimybių padėti kitiems. Tai gali būti maži veiksmai — nuėjimas į apsilankymą pas sergantį šeimos narį, savanoriavimas bendruomenėje ar tiesiog šypsena praeiviui.

3. **Atleidimas ir taika**: Sekime Jėzaus pavyzdžiu ir atleiskime tiems, kurie mus įžeidė. Taikos ir atleidimo siekimas yra esminė krikščioniško gyvenimo dalis.

4. **Bendruomeniškumas**: Dalyvaukime mūsų parapijos gyvenime, susitikimuose ir renginiuose. Bendruomenės stiprinimas padeda mums visiems augti tikėjime.

**Įkvepiančios mintys iš Biblijos**

„Niekas neturi didesnės meilės už tą, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda.“ (Jn 15:13)

„Ir dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė — šie trys dalykai, bet didžiausia iš jų yra meilė.“ (1 Kor 13:13)

Drąsinkime vieni kitus šioje kelionėje su Dievu, siekdami gyventi Jo meilėje ir skleisti ją visame pasaulyje. Tegul šiandienos skaitiniai bus įkvepiantis kelrodis mūsų kasdienybei, siekiant gilios ir prasmingos meilės tiek Dievui, tiek savo artimui.